1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Predávajúcimsa rozumie:

Jana Šimová,

Rakytovská cesta 80A,

974 05 Banská Bystrica,

IČO: 41969979, DIČ: 1049448125

1.2 Kupujúci - spotrebiteľ sa rozumie osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.3 Kupujúci - nespotrebiteľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby a nevystupuje ako spotrebiteľ.

1.4 Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú vyhľadateľné a špecifikované na internetových stránkach obchodu zasobime.sk.

1.5 Plnením sa rozumie tovar dodávaný predávajúcim v súlade s predmetom podnikania.

1.6 Idividuálnou ponukou sa rozumie rokovanie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého výsledkom je vymedzenie odlišných podmienok dodávania tovaru od ustanovení uvedených v týchto obchodných podmienkach a to najmä stanovenie cien, minimálnych množstiev odberu, dodacích podmienok, splatnosti faktúr apod.

1.7 Prijatím objednávky sa rozumie automatické alebo manuálne zaevidovanie objednávky do technického systému internetového obchodu zasobime.sk.

1.8 Spracovaním objednávky sa rozumie zaevideovanie objednávky predávajúcim alebo ním poverenou osobou.

1.9 Plnením predávajúceho je moment odovzdania tovaru kupujúcemu.

1.10 Dopravcom sa rozumie ten, ktorý sa zaväzuje odosielateľovi zmluvou o preprave veci, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesta odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia).

1.11 Omeškaním dlžníka sa rozumie, že dlžník nesplní riadne a včas svoj záväzok a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

1.12 Omeškaním veriteľa sa rozumie, ak veriteľ v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy neprevezme riadne plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie nutné k tomu, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.

2. Objednávka

 • 1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho vykonaný voči predávajúcemu s cieľom obdržať od neho plnenie. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením tohto návrhu v súlade s objednávkou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v celom rozsahu. Čiastočné plnenie sa pripúšťa a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.
 • 2. Objednávka musí byť predávajúcemu doručená poštou, e-mailom na adresu info@zasobime.sk, objednávkovým formulárom na zásobime.sk alebo inou elektronickou formou prostredníctvom siete internet.
 • 3. Kupujúci má možnosť kontaktovať predávajúceho telefonicky a objednávku mu nahlásiť aj týmto spôsobom.
 • 4. Kupujúci má možnosť kontaktovať predávajúceho a vyžiadať si od neho ponuku aj na tovar, ktorý nie je zaradený do online katalógu na internetových stránkach zasobime.sk.
 • 5. Podstatnými náležitosťami objednávky sú minimálne:
  ● názov kupujúceho, sídlo, identifikačné číslo
  ● dodacia adresa, ak je odlišná od adresy sídla
  ● čitateľné meno a priezvisko osoby jednajúcej za kupujúceho vrátane podpisu a odtlačku pečiatky
  ● špecifikácia objednávaného tovaru (objednávkové číslo požadovaného tovaru podľa aktuálneho katalógu a počet kusov)
  ● telefónne a faxové číslo kupujúceho, e-mail kupujúceho
  ● uvedenie, či je kupujúci platca DPH
  ● dátum vystavenia objednávky
  ● požadovaný spôsob platby
  ● pracovná doba kupujúceho (možná doba pre doručenie zásielky)
  ● požadovaný termín dodania
 • 6. K objednávke musí byť priložený platný výpis z obchodného registra, pokiaľ je kupujúcim obchodná spoločnosť alebo družstvo a živnostenské oprávnenie kupujúceho, osvedčenie o registrácii pre DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH, bankové spojenie, číslo účtu kupujúceho. Tieto doklady nie je nutné k objednávke dokladať v prípade, že už boli predložené kupujúcim pri registrácii alebo v predošlých objednávkach, a to za predpokladu pokiaľ nedošlo k žiadnej zmene. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu bez zbytočného odkladu zaslať tieto doklady v prípade, že dôjde k ich zmene.
 • 7. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky a to hlavne objednávky, ktoré nespĺňajú podstatné náležitosti podľa bodu 5 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 • 8. Kupujúci je oprávnený zrušiť nevybavenú objednávku, ktorú už doručil predávajúcemu, len do doby doručenia tovaru do miesta určeného kupujúcim, a musí tak učiniť vždy písomnou formou.
 • 9. Predávajúci si vyhradzuje právo trvať pred dodávkou tovaru na písomnom potvrdení objednávky. Objednávku tovaru neuvedeného v online katalógu predávajúceho a množstvo tovaru, ktoré je nad rámec bežného objemu predávaného tovaru, je kupujúci povinný urobiť vždy v písomnej forme.
 • 10. Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie kupujúcemu, ak má kupujúci záväzky voči predávajúcemu po splatnosti.
 • 11. Kupujúci je povinný v objednávke rešpektovať balenie tovaru podľa informácií z katalógu a nie je oprávnený objednávať tovar v nižšom počte, ako je obsiahnuté v balení, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
 • 12. Predávajúci kupujúcemu nezodpovadá za vhodnosť použitia objednaného tovaru pre účely kupujúceho.

3. Kúpna cena

 • 1. Ak nie je uvedené inak, stanoví sa kúpna cena podľa katalógu predávajúceho, platného v dobe doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Doručením objednávky predávajúcemu kupujúci vyjadruje súhlas so spôsobom stanovenia kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci si do budúcna vyhradzuje právo katalógové ceny ľubovoľne upravovať, hlavne pokiaľ sa zmenia ceny dodávateľov tovaru, miera inflácie,menový kurz eura a pod. Aktuálne ceny tovaru sú vždy uvedené na internetových stránkach www.zasobime.sk.
 • 2. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatňovania rôznych cien pre rôzne množstvá konkrétneho tovaru. Tieto informácie sú vždy uvedené na internetových stránkach www.zasobime.sk.
 • 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúcemu poskytnúť zľavu nad rámec bodu 2 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.

4. Úhrada kúpnej ceny

 • 1. Spôsoby úhrady kúpnej ceny sú nasledovné:
  ● platba vopred (na predfaktúru)
  ● platba formou úhrady faktúry po dodaní tovaru kupujúcemu
  ● úhrada dobropisom
 • 2. Faktúra je platobný a daňový doklad, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
 • 3. Faktúra musí byť preukázateľne doručená alebo odovzdaná kupujúcemu. Na žiadosť kupujúceho môže predávajúci predĺžiť splatnosť faktúry uvedenú v článku. Pri rozhodovaní o predĺžení splatnosti faktúry predávajúci prihliadne bonitu kupujúceho, jeho platobnú morálku a objem vzájomného obchodu.
 • 4. Faktúra sa považuje za včas uhradenú, pokiaľ je najneskôr posledný deň lehoty splatnosti pripísaná fakturovaná čiastka na účet predávajúceho. Ak sa ocitne kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej čiastky od prvého dňa omeškania až do doby prevedenia úhrady dlžnej čiastky.
 • 5. Ak kupujúci zvolí platbu vopred, predávajúci mu na objednaný tovar vystaví zálohovú faktúru. Tú doručí kupujúcemu e-mailom alebo poštou do druhého pracovného dňa po obdržaní objednávky. Zálohová faktúra je splatná v lehote 7 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia na účet predávajúceho a zálohová faktúra je uhradená včas, pokiaľ najneskôr posledný deň dohodnutej lehoty splatnosti je čiastka uvedená v zálohovej faktúre pripísaná na účet predávajúceho.
 • 6. Pokiaľ zálohová faktúra nie je uhradená v lehote splatnosti, je objednávka vyradená zo systému predávajúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim tak nedôjde a na objednávku sa prihliada, akoby nebola nikdy doručená.
 • 7. V prípade, že je zálohová faktúra uhradená v dobe splatnosti, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný a uhradený tovar. Pri predávaní tovaru predá predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 • 8. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu na faktúru, predávajúci mu vystaví faktúru – daňový doklad a doručí mu ju spolu s objednávkou. Lehota splatnosti vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej lehote splatnosti.
 • 9. V prípade vystavenia dobropisu predávajúcim na kupujúceho sa zrealizuje jeho zápočet s neuhradenými faktúrami kupujúceho, ktoré sú vystavené predávajúcim. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá kupujúci u predávajúceho žiadne neuhradené faktúry, dohodnú sa predávajúci a kupujúci na lehote splatnosti dobropisu a na tom, či bude dobropisovaná čiastka uhradená na účet alebo dôjde k vzájomnému započítaniu pohľadávok.

5. Miesto a termín plnenia

 • 1. Miestom dodania sa rozumie sídlo kupujúceho, pokiaľ kupujúci neuvedie v kúpnej zmluve alebo v objednávke iné miesto plnenia.
 • 2. Termín plnenia bude dohodnutý medzi zmluvnými stranami v kúpnej zmluve. Pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnutý termín dodania tovaru platí, že termínom plnenia je termín uvedený v bodoch 3 a 4 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 • 3. Tovar je dodaný predávajúcim kupujúcemu do 3 pracovných dní po spracovaní objednávky v systéme predávajúceho na miesto plnenia a v pracovnej dobe uvedenej kupujúcim v kúpnej zmluve alebo v objednávke za predpokladu, že sa tovar uvedený v objednávke nachádza priamo v sklade predávajúceho.
 • 4. V prípade, že sa tovar uvedený v objednávke v dobe jej spracovania nenachádza priamo v sklade predávajúceho, je predávajúci oprávnený túto objednávku kupujúceho vykrývať postupne, ako bude tovar naskladňovať a to v lehote do 14 pracovných dní od spracovania objednávky do systému predávajúceho. Týmto spôsobom dochádza postupne medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatváraniu jednotlivých kúpnych zmlúv na dodávku tovaru. Po márnom uplynutí lehoty 14 pracovných dní od spracovania objednávky v systéme predávajúceho sa objednávka považuje za zrušenú a prihliada sa na ňu, akoby nikdy nebola doručená a je vyradená zo systému predávajúceho.

6. Doručenie objednávky

 • 1. Spôsoby doručenia sú nasledovné:
  ● doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123kuriér
  ● doručenie tovaru priamo predávajúcim
 • 2. Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti je možné iba u tých objednávok, ktoré nepresiahnu váhu 45 kg.
 • 3. V prípade, že si kupujúci zvolí doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a výška objednávky je minimálne 60 €, doprava tovaru hradí predávajúci. V prípade, že výška objednávky nepresiahne čiastku 60 €, predávajúci priúčtuje kupujúcemu čiastku 5 € za každý balík. Predávajúci je zároveň povinný dbať o to, aby objednávku zabalil čo možno do najmenšieho počtu balíkov.
 • 4. Ak si kupujúci zvolí doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a vyskytnú sa okolnosti, ktoré by mohli viesť k neúspešnému či neúplnému doručeniu, predávajúci má právo požiadať kupujúceho o zmenu spôsobu dopravy. V prípade, že kupujúci takýto návrh na zmenu neprijme do 7 kalendárnych dní, predávajúci má právo objednávku zrušiť.
 • 5. Pre doručenie tovaru priamo predávajúcim je kupujúci povinný uskutočniť objednávku v minimálnej výške, ktorá je s každým kupujúcim individuálne dohodnutá pri registrácií. O určení výšky minimálnej objednávky je na základe svojho uváženia oprávnený rozhodnúťm predávajúci.

7. Balenie tovaru

Predávajúci je povinný zabaliť tovar na prepravu spôsobom zjednaným v kúpnej zmluve, inak spôsobom vhodným a obvyklým, aby prepravou nedošlo ku vzniku škody na tovare.

8. Prevzatie tovaru

 • 1. Kupujúci je povinný tovar prevziať na dohodnutom mieste dodania ihneď po jeho dodaní a prevzatí tovaru potvrdiť podpisom dodacieho listu alebo faktúry, ktorá zároveň slúži ako dodací list. Kupujúci je povinný pri prevzatí prekontrolovať úplnosť dodávky podľa objednávky a dodacieho listu a prípadné výhrady ohľadom úplnosti či správnosti dodávky uviesť ihneď do dodacieho listu.
 • 2. Po podpise dodacieho listu nemôže kupujúci vznášať výhrady ohľadom úplnosti a správnosti dodávky oproti objednávke či obsahu dodacieho listu a na tieto výhrady nebude braný na vedomie.
 • 3. V prípade, že kupujúcemu bude dodaný tovar podľa jeho objednávky a kupujúci pri preberaní tovaru oznámi, že si tovar objednal nesprávne a tento tovar je pre neho nepotrebný, môže predávajúci vziať tovar od kupujúceho späť a to vždy len na základe riadne vypísaného reklamačného protokolu, z ktorého jeden rovnopis ostáva zákazníkovi. Zaplatená kúpna cena bude zákazníkovi vrátená formou vystaveného dobropisu a jeho úhrady na bankový účet zákazníka, ktorý je potrebné vždy uviesť na reklamačný protokol.
 • 4. Kupujúci má možnosť vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý si objednal omylom a to do 10 dní odo dňa, keď tovar prevzal v prípade, že tento tovar je zjavne nepoužitý, nepoškodený, zabalený v originálnom a nepoškodenom obale a je doložený doklad o nadobudnutí vlastníctva k tovaru. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar, ktorý bol v čase objednávky verejne dostupný na stránkach zasobime.sk. a dodávaný v obvyklom množstve. Na tieto účely sa za obvyklé množstvo tovaru považuje priemerné mesačné množstvo tovaru dodávané predávajúcim jednotlivým kupujúcim, vypočítané ako priemer za posledné obdobie posledných šesť mesiacov. O tom, že kupujúci chce tovar vrátiť predávajúcemu, musí kupujúci písomne a bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru informovať predávajúceho a s predávajúcim dohodnúť spôsob vrátenia tohto tovaru a spôsob vrátenia uhradenej kúpnej ceny za tento tovar.
 • 5. Tovar, ktorý nebol v čase objednávky verejne dostupný na stránkach zasobime.sk. je dodávaný výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na tento tovar sa nevzťahuje dojednanie v bode 8 odst. 4.

9. Doklady

Spoločne s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k užívaniu tovaru (záručné listy, návody k použitiu, a pod.) a ďalšie doklady dohodnuté v kúpnej zmluve.

10. Vlastnícke právo

Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

11. Zodpovednosť za vady

Pri posudzovaní zodpovednosti za vady sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa pritom nepoužijú.

12. Záruka za akosť

 • 1. Predávajúci poskytuje len takú záruku za akosť tovaru, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že kupujúcim nemôže byť spotrebiteľ, použitie ustanovení o ochrane spotrebiteľa sa vylučuje.
 • 2. Záručná doba plynie odo dňa dodania do miesta určenia.
 • 3. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
 • 4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
 • 5. Reklamácia musí byť písomná a musí byť preukázateľne doručená predávajúcemu. Musí obsahovať popis vady, príp. popis, ako sa vada prejavuje, označenie osoby kupujúceho oprávneného reklamovať tento tovar s doložením tohto oprávnenia, telefonické, e-mailové alebo faxové spojenie na túto osobu a reklamácia musí byť touto oprávnenou osobou podpísaná. K reklamácii musí byť priložený doklad o nadobudnutí vlastníctva k tovaru.
 • 6. Po prijatí reklamácie sa predávajúci spojí s reklamujúcim kupujúcim a pri riešení reklamácie si bude počínať tak, aby zamedzil prípadnému spôsobeniu ďalších škôd a reklamáciu vyriešil bez zbytočného odkladu.

13. Náhrada za škody

Kto poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy, je povinný nahradiť škodu tým spôsobom druhej strane, iba ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

14. Produktové obrázky

Produktové obrázky na internetových stránkach zasobime.sk sú len ilustračné. Vo väčšine prípadov sa zhodujú so skutočnosťou. Predávajúci si vyhradzuje zmenu podoby tovaru oproti produktovým obrázkom.

15. Záverečné ustanovenia

 • 1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach zasobime.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť podľa svojho uváženia. Pri každej zmene je však zároveň povinný zverejniť jej dátum a znenie.
 • 2. Zmenou obchodných podmienok nie sú dotknuté právne vzťahy, ktoré vznikajú z objednávok, ktoré boli predávajúcim spracované ešte pred zverejnením zmien.
 • 3. Ak obsahuje kúpna zmluva odchylné dojednanie od týchto obchodných podmienok, má kúpna zmluva prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zverejnené dňa 15.8.2020.

close Nákupný košík
close Nákupný košík

Registrovať sa

Nová registrácia

Máte už účet?
Prihlásiť sa - Resetovať heslo